Bliv ringet op

Abonnements- & Handelsbetingelser

Senest opdateret:

Abonnementsbetingelser

Nedenstående abonnementsbetingelser gælder for alle abonnementer købt hos Skrifteriet ApS. Når du køber et abonnement eller andre varer/ydelser, accepterer du samtidig abonnementsbetingelserne, som vi forudsætter, du har læst forud for købet. 

Adgang til Skrifteriets digitale tjenester er personlig og giver adgang for én bruger, medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med abonnementstegningen.

Skrifteriet forbeholder sig ret til midlertidigt eller permanent at suspendere den digitale adgang ved misligholdelse af betingelserne. Dette kan ske med eller uden varsel og uden yderligere forpligtelser over for kunden. Der ydes ikke kompensation for en eventuelt betalt restperiode.

Listepriserne reguleres op til 2 gange årligt. Abonnementet kan være solgt med rabat ifm. kampagner eller under andre hensyn. Rabatten vil som udgangspunkt gælde som en introduktionsrabat og vil derfor frafalde eller gradvist udfases efter første abonnementsperiode, medmindre andet er aftalt skriftligt.

Abonnementet er personligt, og fordele, der måtte være inkluderet i abonnementet som eksempelvis adgang til materiale og data samt rabat på produkter, kan ikke overdrages til andre.

Skrifteriet fraskriver sig ansvaret for enhver skade, der måtte blive påført abonnenten i henhold til produktansvarslovens bestemmelser.

Betalingsvilkår Abonnement

Betalingen opkræves via tilmeldte kort igennem udbyderen Stripe, hvortil kvittering for købet af tjenesten fremsendes pr. e-mail. Beløbet bliver opkrævet månedsvis forud.

Alle abonnementer fornys automatisk, medmindre andet er oplyst. Skrifteriet forbeholder sig ret til at ændre i den til en hver tid gældende prisliste. En sådan ændring adviseres senest 14 dage før ikrafttrædelse og vil gælde for alle nye abonnementer samt ved fornyelse af perioder under eksisterende abonnementer. 

Afvises kortbetalingen og overholdes betalingsfristen ikke, fremsendes der rykkerskrivelser, og abonnementet suspenderes, indtil det skyldige beløb er betalt. Udebliver betaling fortsat, trods fremsendelse af rykkerskrivelser, overgives sagen til inkasso.

Fortrydelsesret

Du har ret til at træde tilbage fra denne aftale uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor aftalen blev indgået.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele Skrifteriet (Klerkegade 10B, 2. Sal, 1308 København K) din beslutning om at fortryde denne aftale i en utvetydig erklæring. (f.eks. ved postbesørget brev eller e-mail). Fortrydelsesfristen er overholdt, hvis du sender din meddelelse om udøvelse af fortrydelsesretten, inden fortrydelsesfristen er udløbet.

Følger af fortrydelse

Hvis du udøver din fortrydelsesret indenfor 14 dage, refunderer vi seneste betaling senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Under alle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen.

Opsigelse

Abonnementer forudbetales altid og løber, indtil de opsiges. Abonnementer kan til enhver tid opsiges med varsel løbende måned plus en måned. Ved refusion fratrækkes et administrationsgebyr. Opsigelsen skal meddeles til Skrifteriets kontakt mail: kontakt@skrifteriet.dk. Du kan altid se status på dit abonnement via kundeportalen Det er således ikke tilstrækkeligt at undlade at betale fakturaen.

Kontakt Abonnement

Ændringer i abonnement sker via kundeportalen eller ved at kontakte Skrifteriet på mail: kontakt@skrifteriet.dk

Kommunikationsvilkår

Du vil i nødvendigt omfang modtage e-mails og sms’er fra Skrifteriet vedrørende tekniske problemer, betaling, levering, ændringer af abonnementsvilkår m.m. Derudover vil du modtage velkomstmails i forbindelse med dit køb, ligesom du får tilsendt tilbud om fordele og nye abonnementsformer, hvis du en dag stopper dit abonnement.

Endvidere vil Skrifteriet kunne kontakte dig via e-mails, telefonopkald og sms’er vedrørende redaktionelle historier og temaer, kundefordele, nye abonnementsmuligheder og tilbud på Skrifteriets egne lignende produkter og ydelser. Du kan til enhver tid frabede dig at modtage disse ved at afmelde i selve e-mailen. Du kan også kontakte Kundeservice med besked om afmelding, jf. markedsføringslovens regler herom.

Skrifteriets ejerskab og kundens brugsret

Skrifteriet har den fuldstændige ophavsret, adkomst og alle andre rettigheder til sine produkter, herunder retten til personoplysninger og andre data, som indsamles og opbevares i forbindelse med produkterne.

Skrifteriet ejer således og er dataansvarlig for personoplysningerne, som behandles i forbindelse med produkterne.

Du/din virksomhed har ret til at bruge Skrifteriet produkter i det omfang og på de betingelser, som det er aftalt mellem parterne, herunder ret til at tilgå de relevante personoplysninger.

Du er selvstændigt dataansvarlig for de personoplysninger, som indsamles fra Skrifteriet af dig/din virksomhed. Information forefindes under Privatlivspolitik.

Efter videregivelse til dig opbevarer og behandler Skrifteriet fortsat de videregivne data og personoplysninger i forbindelse med produkterne.

Skrifteriet bevarer således ejendomsretten til data i forbindelse med produkterne og er fortsat selvstændigt dataansvarlig for personoplysninger, som Skrifteriet behandler i forbindelse med produkterne.

Ophavsret

Ethvert indhold i de af Skrifteriets leverede produkter under nærværende abonnementsvilkår er ikke ophavsretligt beskyttet og må gerne kopieres eller videregives. Når indholdet er leveret til kunden overgår ophavsretten til denne. Kunden bestemmer derefter hvordan de vil benytte materialet, og alt ansvar for brugen af denne er dermed pålagt kunden.

Behandling af persondata

Oplysninger, du afgiver, når du tegner et abonnement hos Skrifteriet eller opretter en profil, registreres og behandles fortroligt af Skrifteriet. Personoplysninger indsamles i forbindelse med gennemførelse af køb og brug af vores produkter.

Se mere om indsamling og behandling af personoplysninger og privatlivspolitik på https://skrifteriet.dk/privatlivspolitik/

Force majeure

Skrifteriet er ikke erstatningsansvarlig over for dig og godtgør ikke manglende levering af produkt, såfremt den manglende levering skyldes force majeure. Dette kan være, men er ikke begrænset til, krig, brand eller vejrlig og naturkatastrofer.

Ansvarsbegrænsning

Skrifteriet er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig over for dig for tabt fortjeneste, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følge-skader, der skyldes anvendelse af det solgte eller manglende mulighed for at anvende dette, uanset om Skrifteriet er blevet informeret om sådanne kravs mulighed. For digitalt indhold giver Skrifteriet ingen garanti med hensyn til funktion og tilgængelighed.

Skrifteriet kan ikke stilles til ansvar for tab af placeringer i søgemaskinerne efter brug af vores service.